mapa serwisu napisz do nas strona główna pobierz darmowy czytnik RSS nasze kanały RSS
Pow. Łobez Łobez Radowo Małe Resko Węgorzyno
Wpisz swój adres email.
dopisz
Zadaj pytanie Burmistrzowi
Samorząd Gminny
Urząd Miejski
NIE DAJCIE GNUŚNIEĆ UMYSŁOM
Jednostki organizacyjne
Spółka gminy
Oświata, kultura i sport
 
Czy korzystasz z komunikacji zbiorowej?
Tak, podróżuję do Szczecina
Tak, podróżuję do Nowogardu
Tak, podróżuję do Łobza
Tak, podróżuję do Stargardu Szczecińskiego
Tak, podróżuję do innej miejscowości
Nie, mam własny środek transportu
Nie, podróżuję „na stopa” ;)
Nie, nie korzystam
Zobacz wyniki | Głosuj
Archiwum »
Publikacja sondy: 8 Październik 2009


czwartek 18 kwietnia 2024imieniny: Apoloniusz, Bogusława, Bogusław
  Biuletyn Informacji Publicznej
   
Opis projektu
 

      

Projekt POKL/1/9.1.2/09 pn. „Nie dajcie gnuśnieć umysłom” – wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia, finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Nazwa projektu: "Nie dajcie gnuśnieć umysłom"- wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia

Numer konkursu: 1/9.1.2/09"

Numer i nazwa priorytetu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Numer i nazwa działania: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Numer i nazwa poddziałania: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Instytucja, która wniosek finansuje: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Okres realizacji projektu: 01.09.2009 - 31.08.2011

Nazwa Beneficjenta (projektodawcy): Urząd Miejski w Dobrej

Adres siedziby: ul. Rynek 1, 72-210 Dobra, tel. (91)3914528, fax. (91)5790541

Charakterystyka projektu:

Przygotowanie młodzieży do radzenia sobie z wyzwaniami współcz.społ.oraz czerpania maksymalnych korzyści z możliwości,jakie to społ.stwarza, jest jednym z priorytet.celów w edukacji.Wdrażanie nowych form nauczania pozwala na wyrównywanie szans edukac.uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukac.oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukac.Uczniowie naszych szkół tracą motywację w rozwoju interpersonalnym i edukac.w stosunku do dzieci i młodzieży z większych miast.Ogromny wpływ na tę sytuację ma brak pozytywnych wzorców w rodzinach uczniów i mieszkańców gminy.Z doświadczeń n-li,ze spostrzeżeń pracowników Poradni Psych-Pedagog.oraz opierając się na opiniach wychowawców wiemy,że młodzi ludzie uczący się w szkołach Gm.Dobra posiadają kompleksy,mają małą wiarę we własne siły i możliwości,wręcz z obawą sięgają po wszelkie innowacje.Brak kreatywnego myślenia wpływa na to,że nie potrafią rozwiązywać problemów w twórczy sposób. Ponad połowa uczniów z Gm.Dobra dojeżdża do szkół z okol.wsi i pochodzi z rodzin obciążonych spuścizną popegeerowską.Ponadto znaczna odległość od ośrodków kultury,miast oraz niskie dochody rodziców(25.3% bezrobocie-14,3%kobiet,11%mężczyzn,a woj.zachodniopom.wynosi 14,4%),a także duży odsetek "eurosierot" prowadzi do wielu patologii i dysfunkcji rodziny.125 uczniów w Gm.Dobra posiada opinię Poradni Psych-Pedagog.o potrzebie dostosow.wymagań edukac.do indywid.możliwości ucznia.Od kilku lat widoczny jest spadek wyników z egzaminów zewnętrznych.W 2008r.uczniowie gimnazjum osiągnęli średni wynik punktowy:z części mat-przyr.-21,91(22,01-dz.,21,81-chł.)(woj.-25,91);z części humanist.-26,41(27,5-dz.,25,32-chł.)(woj.-29,71). uczniowie szkół podst.ze sprawdzianu zewnętrznego osiągnęli średni wynik punktowy 20.97(21,18-dz.,20.76-chł.)(powiat 23,44;woj.25,40).W związku z tym,iż już w kl.I-III uczeń nabywa podstawową wiedzę humanist.(mówienie,pisanie,czytanie ze zrozum.)oraz mat-przyr.(działania na liczbach,poznawanie świata,a w klasach IV-VI wiedzę tę poszerza,koniecznym jest objęcie zaj.wyrównawczymi najmłodszych uczniów szkoły.158 uczniów (83 chł.i 75 dz.) uczęszczających do szkół w Gm.Dobra korzysta z pomocy społ.w formie stypendiów szkolnych oraz dopłat do wyżywienia i podręczników. Od początku roku szkolnego 08/09 w szkołach naszej gminy prowadzone są zajęcia pozalekcyjne w 100% finansowane ze środków EFS.Mimo krótkiego okresu czasu,jaki upłynął od początku realizacji projektu,zauważa się wzrost zainteresowania uczniów dodatkowymi formami zdobywania wiedzy i doskonalenia umiejętności.Obecnie realizowane zajęcia dodatkowe są"kroplą w morzu potrzeb".Kontynuacja zajęć pozalekc.przez dłuższy okres czasu wpłynie na osiągnięcie CELU GŁÓWNEGO jakim jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukac.instytucji systemu oświaty, realizujących kształcenie w formach szkolnych,ukierunkowane na rozwój kluczowych kompetencji, wzmocnienie zdolności uczniów do kontynuacji nauki oraz poprawa wyników sprawdzianu po szkole podst.i testu kompetencji po gimnazjum dla 440 uczestn.(240 chł.i 200 dz.).

CELE SZCZEGÓŁOWE: nabycie nowych umiejętn.,wyrównywanie braków edukac.poprzez rozwój zainteresowań i aktywne spędzanie czasu wolnego,zwiększenie zaufania we własne siły,nabycie umiejętn.współdziałania w grupie oraz korzystania ze zdobyczy techniki,posługiwania się j.obcym;wdrożenie do regularnego wykonywania ćwiczeń ruchowych;rozwój kreatywności i samodzielności;wyrabianie poczucia estetyki i zmysłu krytycznego;uwrażliwienie na odbiór sztuki oraz rozwijanie zdolności manualnych przez grupę 440 uczestn.(240 chł.i 200 dz.). Projekt jest zgodny z założeniami POKL-wpisuje się w Plan Działania dla Priorytetu IX na lata 2007-2013,a postawiony cel jest tożsamy z celem Poddziałania 9.1.2"Wyrównywanie szans edukac.uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukac.".Ponadto jest zgodny ze Strategią Rozwoju Woj.Zachodniopom.do roku 2020,z Uchwałą nr XV/99/07 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 12.12.2007 w sprawie przyjęcia "Strategii Integracji i Rozwiąz.Probl.Społ.Gm.Dobra na lata 2008-2014"oraz Uchwałą nr XV/100/07 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 12.12.2007 w sprawie przyjęcia "Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Gm.Dobra na lata 2008-2013".Gm.Dobra,na terenie której realizowany będzie projekt,należy do gmin w szczeg.niekorzystnej sytuacji społ.-ekonom.i została ujęta w zał.nr 6 do Reg.Prog.Operac.Woj.Zachodniopom.Ponadto projekt wpisuje się w politykę równych szans kobiet i mężczyzn,która w naszym przypadku będzie realizowana poprzez nast.elementy:dane ilościowe,przedst.w projekcie,uwzględniające podział na wskaźniki dotyczące kobiet i mężczyzn;analiza przyczyn problemu uwzględnia społ-kulturowe uwarunkowania syt.kobiet i mężczyzn;cele proj.określają adekwatnie i realist.liczbowy udział uczestn.projektu w danym obszarze problemowym z podziałem na kobiety i mężczyzn;działania projektu zapewniają udział osobom posiadającym mniejszą mobilność poprzez zapewnienie dojazdu na zajęcia;proces podejm.decyzji w proj.będzie odbywał się poprzez powołanie Komisji Rekrut.,skład.się z kobiet i mężczyzn. Pogłębiający się kryzys gospod.,brak miejsc pracy w naszym regionie i ubożejące zasoby finansowe gminy nie pozwalają na realiz.zad.z własnych środków.Dlatego Gm.Dobra ubiega się o środki z EFS,dzięki którym będą mogły być zrealiz.dodatk.zaj.wspomag.proces edukacji we wszystkich szkołach Gminy.Projekt zakłada wykorzyst.sprzętów,urządzeń i pomocy dydakt.zakupionych do obecnie realiz.projektu.

GRUPY DOCELOWE: Projekt skierowany jest do uczniów z trzech szkół poł.na terenie Gm.Dobra,które już uczą się w szkołach,z uwzględn.dzieci,które w kolejnym roku szkolnym przyjdą do tych placówek.Na zasadzie proporcji ustalono,że będzie to 440 uczestn.(240 chł.i 200 dz.): 1.Szkoły podstawowe-(185 chł.i 155 dz.) 2.Gimnazjum-(55 chł.i 45 dz.) Pośrednio wsparciem objęci będą rodzice 440 uczniów,biorących udział w projekcie,których widoczne rezultaty działań utwierdzą w przekonaniu,iż dodatkowa edukacja ich dzieci wpływa korzystnie na ich rozwój,dając szanse na zaistnienie w nowoczesnym świecie.Grupa docelowa to uczn.osiągający bardzo niskie wyniki z testów kompetencji i nieposiadający umiejętn. kluczowych, uczn.zagrożeni drugorocznością oraz uczn.z orzeczeniami o kształceniu specjalnym,u których proces dostosow.się do zmian przebiega trudniej i wolniej.Są to szczególnie dzieci o utrudnionym dostępie do dodatkowej edukacji(zamieszk.okoliczne wsie).Znaczne oddalenie Gm.Dobra od ośrodków kultury,patologia w rodzinach,brak pozytywnych wzorców a jednoczenie dziedziczone ubóstwo sprawiają,iż młodzi ludzie nie potrafią odnaleźć się we współczesnym świecie.Proces rekrutacji będzie oparty na: 1.Powołaniu Komisji Rekrutacyjnej,która przeprowadzi nabór uczestn.projektu w oparciu o analizę wyników nauczania w poprzed.roku szk.oraz zgodnie z kolejnymi etapami naboru. 2.Zgodzie rodziców na warunki uczest.dziecka w projekcie. Etapy naboru do grup docelowych: 1.Przedstawienie oferty projekt.na zebraniu informac.,skierowanym do uczn.kl.V-VI i gimnazjum,którzy osiągnęli w poprzednim r.szk.średnią ocen poniżej 3,5 oraz uczn.kl.I-IV,u których w wyniki analizy oceny opisowej zaobserwowano braki w wiad.i umiejętn. 2.Przyjmowanie zgłoszeń w termin.określ.w ofercie. 3.Weryfikacja kart zgłosz.i ocena spełn. kryteriów:zagr.drugoroczności,ubóstwa,wyst.patologii 4.Wyłonienie uczestn.i podanie wyników rekrutacji.

 
«« wstecz

drukujwyślij ten link
 
 
 
on line: 1 odwiedzin: 4125595
© Gmina Dobra. All rights reserved