mapa serwisu napisz do nas strona główna pobierz darmowy czytnik RSS nasze kanały RSS
Pow. Łobez Łobez Radowo Małe Resko Węgorzyno
Wpisz swój adres email.
dopisz
Zadaj pytanie Burmistrzowi
Samorząd Gminny
Urząd Miejski
NIE DAJCIE GNUŚNIEĆ UMYSŁOM
Jednostki organizacyjne
Spółka gminy
Oświata, kultura i sport
 
Czy korzystasz z komunikacji zbiorowej?
Tak, podróżuję do Szczecina
Tak, podróżuję do Nowogardu
Tak, podróżuję do Łobza
Tak, podróżuję do Stargardu Szczecińskiego
Tak, podróżuję do innej miejscowości
Nie, mam własny środek transportu
Nie, podróżuję „na stopa” ;)
Nie, nie korzystam
Zobacz wyniki | Głosuj
Archiwum »
Publikacja sondy: 8 Październik 2009


czwartek 18 kwietnia 2024imieniny: Apoloniusz, Bogusława, Bogusław
  Biuletyn Informacji Publicznej
   
STATUT
 

STATUT OŚRODKA
§ 1. 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej działa na podstawie :

1)  Uchwały Nr XXVIII/132/92/ Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 8 grudnia 1992 r. w  sprawie powołania Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej ,
 2)  Uchwały Nr XXII/149/2004r. Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 czerwca  2004 r.  w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej ,

3) Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142  poz. 1591 z póź. zm. )
4) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64 , poz. 593 )
5) Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. Nr 228 , poz. 2255 z późn. zm.)
6) Ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego ( Dz. U. z 2002 r. Nr 42 , poz. 371 z późn. zm. )
7)Ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1593 z późn. zm. )
8) Niniejszego statutu .

§ 2. 1. Ośrodek Pomocy Społecznej jest samodzielną jednostką budżetową podporządkowaną Radzie Miejskiej w Dobrej .
        2. Siedzibą Ośrodka jest miasto Dobra . 
        3. Obszar działania Ośrodka obejmuje obszar administracyjny gminy i miasta Dobra .
        4. Organem nadzorującym działalność Ośrodka jest Burmistrz Dobrej .

§  3. Zakres działania Ośrodka określają :
1) ustawy i akty wydane na podstawie oraz w granicach upoważnienia ustawy ,
2) uchwały Rady Miejskiej Dobra i zarządzenia Burmistrza Dobrej .

§ 4 . Podstawowymi zadaniami Ośrodka są :
1) ochrona poziomu życia osób i rodzin oraz  umożliwienie przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych , których nie są one w stanie pokonać , wykorzystując własne środki , możliwości i uprawnienia ,
2) umożliwienie bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka , tak by otrzymane świadczenie z pomocy społecznej służyły również umacnianiu rodziny ,
3) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej , w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej ,
4) analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
5) pobudzanie społecznej aktywności w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin .

§ 5 . Ośrodek współpracuje na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi , Kościołem Katolickim i innymi kościołami , związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi .

§ 5 . 1 . Ośrodkiem kieruje Kierownik Ośrodka odpowiedzialny za jego działalność i reprezentuje go na zewnątrz , a w razie jego nieobecności osoba wyznaczona przez Kierownika .

        2 . Kierownika Ośrodka zatrudnia na podstawie umowy o pracę Burmistrz Dobrej , który jest jego zwierzchnikiem służbowym  zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy  społecznej .
         3. Kierownik Ośrodka jest właściwy do nawiązywania stosunku pracy z pracownikami oraz do dokonywania wobec nich czynności z zakresu stosunku pracy .

§ 6 . Nadzór merytoryczny nad wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę sprawuje Wojewoda Zachodniopomorski .

§ 7 . W skład Ośrodka wchodzą stanowiska pracy ds. :
1) diagnostyki ,
2) ekonomiczno – administracyjnych ,
3) świadczeń rodzinnych ,
4) usług opiekuńczych  .
  
§ 8 . Szczegółowy zakres działań wymienionych stanowisk pracy zawiera regulamin organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej .

§ 9 . 1 . Obsługę finansowo – księgową i  wypłatę świadczeń Ośrodka prowadzi księgowość  Urzędu Miejskiego w Dobrej .
        2 . Kierownik Ośrodka w porozumieniu z Burmistrzem Dobrej ustala ilość etatów niezbędnych do realizacji zadań .

§ 10 . Ośrodek gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia komunalnego oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania .

§ 11 . Ośrodek otrzymuje z budżetu Gminy Dobra dotacje na realizację zadań własnych i zleconych .

§ 12 . Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy sporządzony przez Kierownika na podstawie budżetu gminy .

§ 13 . 1 . Ośrodek zadania swoje wykonuje przy pomocy fachowej kadry – pracowników socjalnych oraz kadry pomocniczej opiekunek .  
           2.Kierownik i pracownicy zatrudnieni w Ośrodku powinni posiadać kwalifikacje określone przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego .

§ 14 . Szczegółowe zadania i organizację wewnętrzną Ośrodka określają : Regulamin Wynagradzania oraz Regulamin Pracy ustalane przez Kierownika Ośrodka .

 
«« wstecz

drukujwyślij ten link
 
 
 
on line: 2 odwiedzin: 4125644
© Gmina Dobra. All rights reserved