mapa serwisu napisz do nas strona główna pobierz darmowy czytnik RSS nasze kanały RSS
Pow. Łobez Łobez Radowo Małe Resko Węgorzyno
Wpisz swój adres email.
dopisz
Zadaj pytanie Burmistrzowi
Samorząd Gminny
Urząd Miejski
NIE DAJCIE GNUŚNIEĆ UMYSŁOM
Jednostki organizacyjne
Spółka gminy
Oświata, kultura i sport
 
Czy korzystasz z komunikacji zbiorowej?
Tak, podróżuję do Szczecina
Tak, podróżuję do Nowogardu
Tak, podróżuję do Łobza
Tak, podróżuję do Stargardu Szczecińskiego
Tak, podróżuję do innej miejscowości
Nie, mam własny środek transportu
Nie, podróżuję „na stopa” ;)
Nie, nie korzystam
Zobacz wyniki | Głosuj
Archiwum »
Publikacja sondy: 8 Październik 2009


czwartek 18 kwietnia 2024imieniny: Apoloniusz, Bogusława, Bogusław
  Biuletyn Informacji Publicznej
   
STATUT
 

STATUT
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOJTASZYCACH

Rozdział I
Ogólne informacje o szkole.

Art. 1
1. Szkoła nosi nazwę – Szkoła Podstawowa w Wojtaszycach.
2. Szkoła jest publiczną z klasami I-VI.
3. Siedzibą szkoły jest miejscowość Wojtaszyce.
4. Obwód szkoły stanowią miejscowości wymienione w orzeczeniu organizacyjnym szkoły.
5. Organem prowadzącym szkołę jest:
Rada Miejska w Dobrej.
6. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie.
7. Szkoła używa pieczęci podłużnej o treści:
”Szkoła Podstawowa
   w Wojtaszycach
     72-210 Dobra”


Art. 2

1. Szkoła prowadzi bibliotekę i świetlicę szkolną w miarę potrzeb i możliwości organizacyjno-finansowych.
2. Zasady organizacji i prowadzenia świetlicy i biblioteki określają odrębne przepisy.
3. Szkoła prowadzi oddział przedszkolny zwany zerowym.


Rozdział II
Cele i zadania szkoły.

Art.3

„Szkoła kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Prowadzi nauczanie i wychowanie respektując chrześcijański system wartości – za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu
u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultury Europ
i Świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności”

1. Szkoła realizuje te cele i zadnia określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, uwzględniając program wychowawczy i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska, a w szczególności:
a) zapewnienie uczniom pełnego rozwoju umysłowego, moralno-emocjonalnego
i fizycznego w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi
w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności wyznaniowej
i światopoglądowej,
b) zapewnienie uczniom opieki pedagogicznej i zdrowotnej oraz pełnego bezpieczeństwa w szkole i w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
c) umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych w szkole podstawowej,
d) umożliwienie uczniom rozwoju ich talentów i zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych,
e) umożliwienie uczniom realizacji obowiązku szkolnego.


Art. 4
1. Powyższe cele i  zadania określone w artykule 3 szkoła realizuje poprzez:
a) bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,
b) realizację programów przedmiotów szkolnych,
c) zatrudnianie nauczycieli z odpowiednim przygotowaniem specjalistycznym,
d) stosowanie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów określonych odrębnymi przepisami,
e) organizowanie nauki religii lub etyki na zasadach określonych przez Ministra Edukacji Narodowej,
f) kierowanie uczniów na badania psychologiczno-pedagogiczne do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
g) organizowanie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.

Art. 5
Program wychowawczy szkoły i program profilaktyki, o których mowa w pkt 1 uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

Art.6
1.   Zasady sprawowania opieki nad uczniami przebywającymi w szkole  podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych, pozalekcyjnych,  podczas zajęć poza terenem szkoły w trakcie wycieczek określają przepisy zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej dotyczącego bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych.
2. Zasady organizacyjne-porządkowe pełnienie dyżurów nauczycielskich
w szkole ustala dyrektor szkoły.
3. Zakres i zadania nauczyciela dyżurnego:
a) nauczyciel dyżurny odpowiada za bezpieczeństwo uczniów,
b) przestrzega czasu rozpoczynania i kończenia zajęć szkolnych,
c) dba o ład i porządek w szkole, szczególnie na korytarzach
i sanitariatach,
d) udziela i zapewnia uczniom pierwszą pomoc, otacza ucznia
poszkodowanego opieką- w razie potrzeby wzywa lekarza lub
pogotowie ratunkowe,
e) zgłasza wszelkie dostrzeżone braki i usterki dyrektorowi szkoły,
f) nauczyciel dyżurny w czasie przerw między lekcjami przebywa zawsze
z uczniami,
g) odprowadza dzieci dojeżdżające do autobusu.

Art. 7
1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu
z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą".
2. Funkcję wychowawcy klasy może pełnić nauczyciel z odpowiednimi kwalifikacjami pedagogicznymi i przynajmniej rocznym stażem pracy w szkole.
3. Wychowawca jest rzecznikiem praw dziecka, które są zagwarantowane w deklaracji praw dziecka i statucie szkoły.
4. Wychowawca jest odpowiedzialny za los każdego ucznia swojej klasy.
5. Do zadań wychowawcy należy m.in.:
a) dbanie o prawidłowy rozwój ucznia poprzez proces uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie,
b) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
c) systematyczne kontrolowanie frekwencji i uzyskanych ocen szkolnych przez poszczególnych uczniów,
d) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadnianie i koordynowanie ich działań wychowawczych wobec poszczególnych uczniów, ogółu,
e) pomaganie w rozwiązywaniu konfliktów w klasie, pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności uczniowskiej, a także w relacjach:
nauczyciel — uczeń lub nauczyciel — klasa,
f) organizowanie różnych form życia klasowego,
g) utrzymywanie stałego kontaktu z domem rodzinnym swoich uczniów,
h) organizowanie spotkań indywidualnych z rodzicami, spotkań z przedstawicielami rodziców oraz spotkań wszystkich rodziców uczniów swojej klasy,
i) włączanie rodziców w życie szkoły i klasy,
j)  udzielanie pomocy rodzicom w rozwiązywaniu konkretnych problemów wychowawczych.
6. W klasach I - III szkoły podstawowej wychowawca prowadzi swój oddział
przez co najmniej cały etap nauczania (tj. 3 lata). Zasada ta obowiązuje również w klasach IV – VI.
7. Wychowawca klasy ma prawo do korzystania z pomocy merytorycznej
i metodycznej Dyrektora Szkoły, pedagoga szkolnego i innych instytucji
oświatowych i naukowych.
8. Wychowawca klasy prowadzi dokumentację pracy wychowawczej:
a) dziennik lekcyjny,
b) roczny plan pracy wychowawczej oraz tematykę lekcji wychowawczych,
c) arkusze obserwacji sytuacji bytowej i zachowań swoich uczniów.
9. Dobór i zmianę nauczyciela wychowawcy dokonuje dyrektor szkoły z uwzględnieniem opinii:
a) uczniów,
b) rodziców,
c) nauczycieli.
10. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić w następujących przypadkach:
a) z powodu długotrwałej choroby nauczyciela,
b) urlopu macierzyńskiego, wychowawczego lub zdrowotnego,
c) nie wywiązywania się z obowiązków wychowawcy,
d) na umotywowany wniosek większości rodziców i uczniów danej klasy,
e) na umotywowany wniosek nauczyciela pełniącego obowiązki
wychowawcy.
11.Tryb odwołania nauczyciela wychowawcy:
a) odwołanie nauczyciela wychowawcy może nastąpić na pisemny
wniosek skierowany do dyrektora szkoły przez zainteresowanych
wymienionych w art. 7 pkt. 10 d,
b) dyrektor szkoły winien rozpatrzyć wniosek w ciągu 14 dni
i powiadomić zainteresowane strony o podjętej decyzji,
c) decyzja ta nie podlega odwołaniu,
d) zmiana wychowawcy nie może dezorganizować pracy szkoły.


Rozdział III
Organy szkoły.

1. Organami szkoły są:
a) dyrektor szkoły,
b) rada pedagogiczna,
c) rada rodziców i rada szkoły o ile została powołana,
d) samorząd uczniowski.

Art. 8
1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
a) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli,
b) przyznawanie nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom,
c) występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły, jeśli została powołana,  sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli.


2.   Do obowiązków dyrektora należy w szczególności:
a) kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą szkoły
oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
b) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
c) sprawowanie kontroli spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące
w obwodzie szkoły; w tym celu prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego,
d) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne,
e) realizowanie uchwał rady pedagogicznej lub rady szkoły, jeśli została powołana, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących, o ile nie są sprzeczne
z obowiązującymi przepisami,
f) opracowywanie zakresów obowiązków nauczycieli,
g) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę szkoły, jeśli została powołana i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową
i gospodarczą obsługę szkoły,
h) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych,
i) dbanie o właściwą organizację i przebieg sprawdzianu.
3.  Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Szkoły jeśli   została powołana, rodzicami, radą pedagogiczną.
4.  Zasady powołania i odwołania dyrektora szkoły określają odrębne przepisy. 


Art. 9
1. W szkole działa rada pedagogiczna w skład której wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole lub prowadzący działalność wychowawczą /katecheta/.
W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
2. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.
3. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania
i promowania uczniów. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego, rady szkoły, jeśli została powołana, organu prowadzącego szkołę lub co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
5. Dyrektor Szkoły przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje
o działalności szkoły.
6. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
a) zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez radę szkoły, jeśli została powołana lub radę rodziców,
b) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
w szkole, po zaopiniowaniu przez radę szkoły, jeśli została powołana, lub radę rodziców,
d) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
e) podejmowanie uchwał w sprawach skreślania z listy uczniów.
7. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
a) organizację pracy szkoły w tym przede wszystkim tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
b) projekt planu finansowego szkoły,
c) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
d) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
8. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w pkt. 6 niezgodnych
z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę uchyla uchwałę, w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
9. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jej zmian i przedstawia
do uchwalenia radzie szkoły, jeśli została powołana.
10. Rada pedagogiczna może występować do organu prowadzącego szkołę o odwołanie
z funkcji dyrektora szkoły.
Organ prowadzący jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od otrzymania uchwały rady pedagogicznej.
11.Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
12. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
13. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
14. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, nauczycieli lub innych pracowników szkoły.
15. Do czasu powstania rady szkoły, rada pedagogiczna realizuje jej zadania.
16. Zasady powołania rady szkoły określają odrębne przepisy.

Art.10
1. Rada Rodziców może wstępować do dyrektora, innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu prowadzącego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
2. Do kompetencji Rady Rodziców, z zastrzeżeniem ust.3 i 4, należy:
1) Uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczna:
a)  Programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
b)  Programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców
2) Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły, o którym mowa w art. 34 ust. 2
3) Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły
3. Jeżeli Rada Rodziców  w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia  z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1  a lub b , program ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
4. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców raz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady rodziców określa regulamin Rady Rodziców.
5. Organizacja i zasady działania Rady Rodziców:
a) Na pierwszym zebraniu klasowym rodziców uczniów, w danym roku szkolnym, w głosowaniu tajnym powołuje się Rady oddziałowe w skład której wchodzą trzej kandydaci którzy uzyskali największą liczbę głosów
b) Członkowie każdej rady oddziałowej wybierają ze swojego grona przewodniczącego który będzie przedstawicielem rady oddziałowej w Radzie Rodziców
c) Pierwsze posiedzenie Rady Rodziców zwołuje Dyrektor Szkoły w terminie do 15 października danego roku szkolnego
d) Rada Rodziców na swym pierwszym posiedzeniu wybiera zarząd, w skład którego wchodzą: przewodniczący, zastępca, skarbnik, sekretarz oraz sześciu członków,
e) przewodniczący Rady Rodziców prowadzi zebrania, które są protokołowane, organizuje i kieruje pracą zarządu oraz reprezentuje Radę Rodziców w organach szkoły i we wszystkich kontaktach na zewnątrz szkoły,
f) Rada Rodziców do udziału w swoich pracach (po uprzednim uzgodnieniu z dyrektorem szkoły) może zaprosić inne osoby,
g) kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok
h) w przypadku rezygnacji bądź odwołania członka Rady Rodziców przed upływem kadencji, rada klasowa rodziców wybiera nowego swojego przedstawiciela.
Wybrany przez radę klasową przedstawiciel wchodzi automatycznie w skład Rady Rodziców.
6. Tryb odwołania członka Rady Rodziców:
a) odwołanie członka Rady Rodziców może nastąpić na umotywowany wniosek skierowany do przewodniczącego Rady Rodziców przez innego lub innych członków Rady Rodziców,
b) przewodniczący na najbliższym posiedzeniu rady lub zarządu przedstawia wniosek i po wysłuchaniu danego członka zarządza głosowanie. Wniosek zostaje przyjęty lub odrzucony większością głosów. Podjęta decyzja jest ostateczną.
c) nieobecność danego członka jest równoznaczna z rezygnacją z prawa
wypowiedzenia się.

Art.11
1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
3. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
4. Samorząd Uczniowski może przedstawiać radzie szkoły, jeśli została powołana, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
a) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i z zachowania,
c) prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiające zachowania właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
d) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi
w porozumieniu z dyrektorem,
e) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

.
Art.12

1.  Kompetencje i zasady współdziałania organów szkoły:
a)  Zatwierdzanie spraw wewnętrznych szkoły;                                                                                       
b)  Rozwiązywanie spraw wewnętrznych szkoły;
-uchwalenie statutu szkoły;
-przedstawienie wniosków w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych szkoły;
-opiniowanie projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla szkoły;
-rozwiązywanie problemów związanych z działalnością szkoły w porozumieniu                z Dyrektorem Szkoły i Radą Pedagogiczną;
-organizacja różnorodnych imprez na terenie szkoły oraz na rzecz środowiska: Dzień Dziecka, Dzień Wiosny, Bal karnawałowy, Dzień Sportu, wycieczki, marszobiegi           i inne;


Art. 13

1.Sposoby rozwiązywania sporów między organami:
a) wspólne rozmowy z Dyrektorem Szkoły, Gronem Pedagogicznym i Radą Rodziców  w celu analizy problemu, wyciągnięcia wniosków, znalezienia przyczyny problemu;
b) wysłuchania przez dyrektora wszystkich stron konfliktu;
c) szukanie drogi kompromisu;
d) podjęcie właściwej decyzji przez dyrektora;
e)  w trudnych sprawach zasięgnięcie rady nadzoru pedagogicznego, np. w sprawie przeniesienia ucznia do innej szkoły, oczekiwanie na zgodę Kuratora Oświaty;

 

Rozdział  IV
Organizacja szkoły.


Art. 14
1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
2. Dyrektor szkoły opracowuje szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku na podstawie planu nauczania.
Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.
3. W arkuszu organizacyjnym szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę
pracowników szkoły, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć
obowiązkowych i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.
4. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z
uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym
z odpowiednim ramowym planem nauczania i obowiązującym programem.
5. Dyrektor określa tygodniowy rozkład zajęć organizacji stałych, obowiązkowych
i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad zdrowia
i higieny pracy.
6. Tygodniowy rozkład zajęć klas I-III szkoły podstawowej określa ogólny
przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania; szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala nauczyciel— wychowawca.
7. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze
prowadzone w systemie zajęć zintegrowanych w kl. I-III oraz w systemie
klasowo-lekcyjnym w kl. IV-VI.
8. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 min, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o którym mowa
w art. 12 punkt 5.
9. W szkole tworzone są oddziały przedszkolne realizujące program wychowania przedszkolnego. Czas jednostki lekcyjnej w przedszkolu wynosi 60 min.
10. Niektóre zajęcia obowiązkowe np. dydaktyczno-wychowawcze oraz koła zainteresowań
i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo lekcyjnym (np. w grupach międzyklasowych czy międzyszkolnych) i w miarę posiadanych środków finansowych.
11. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia między dyrektorem szkoły a zakładem kształcenia.
12. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki.
13. Podział na grupy jest obowiązkowy z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów.
14. Zajęcia z wychowania fizycznego w kl. IV-VI prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.
15. Program wychowawczy szkoły uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i samorządu uczniowskiego
16. Na terenie szkoły obowiązuje uczniów zakaz noszenia i używania telefonów komórkowych i innych urządzeń rejestrujących dźwięk lub odraz. W uzasadnionych sytuacjach uczeń lub rodzic ma prawo korzystania ze szkolnego telefony stacjonarnego
17. Uczniowie maja obowiązek usprawiedliwienia swojej nieobecności w szkole ciągu 7 dni od powrotu do szkoły w formie pisemnej. Prawo usprawiedliwiania mają rodzice, prawni opiekunowie, lekarze
18. W przypadku dłuższej (powyżej 3 dni) nieobecności rodzice maja obowiązek poinformowania szkoły  o zaistniałym fakcie w ciągu 3 dni. 
19. Określa się sytuacje w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga noszenia przez niego jednolitego stroju:
• imprezy i uroczystości szkolne wg kalendarza imprez


Art.15
1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość spożycia ciepłego napoju lub ciepłego posiłku w stołówce szkolnej, prowadzonej przez szkołę lub inny podmiot na podstawie umowy zawartej pomiędzy tym podmiotem a dyrektorem szkoły.  
2. Odpłatność za korzystanie z napojów lub posiłków ustala dyrektor szkoły lub na jego polecenie nauczyciel prowadzący dożywianie w porozumieniu z radą szkoły, o ile została powołana, z uwzględnieniem możliwości częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat uczniów, którzy potrzebują szczególnej opieki w zakresie żywienia albo z uwzględnieniem refundowania im opłat przez inny podmiot.
3. Szkoła zapewnia uczniom przebywającym dłużej w szkole opiekę w świetlicy szkolnej.
4. Szkoła odpowiednio do potrzeb dzieci organizuje różnorodne formy pracy świetlicy.
5. Zadania świetlicy szkolnej:
a) opieka nad uczniami, którzy w danym czasie nie mają zajęć dydaktycznych, czekają na dojazd,
b) organizowanie pomocy uczniom w odrabianiu zadań domowych,
c) organizowanie gier i zabaw umożliwiających miłe i bezpieczne spędzanie czasu,
d) rozwijanie zainteresowań uczniów zgodnie z ich zdolnościami, zamiłowaniem, jak: plastyczne sportowe, umysłowe, edukacyjne,
e) organizowanie bezpiecznego wsiadania do autobusu po zakończonych zajęciach.


Art. 16
1. Biblioteka szkolna służy do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych
szkoły, doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela oraz popularyzacji wiedzy pedagogicznej.
2. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice, mieszkańcy wsi należących do obwodu szkoły.
3. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają:
a) gromadzenie i opracowywanie zbiorów,
b) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę,
c) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczniów.
4. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć
lekcyjnych i po ich zakończeniu według ustalonego planu pracy biblioteki.
5. Do zadań nauczyciela - bibliotekarza należy:
a) przygotowanie dzieci i młodzieży do udziału w życiu społecznym,
b) rozwijanie zainteresowań artystycznych, naukowych, technicznych
poprzez propagowanie literatury naukowej, popularnonaukowej,
technicznej i pięknej,
c) stałe podnoszenie poziomu czytelnictwa,
d) propagowanie idei ochrony środowiska przyrodniczego,
e) przygotowywanie do pracy i obowiązków zawodowych poprzez
gromadzenie, popularyzowanie informacji o poszczególnych zawodach.

Rozdział V
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły.


Art. 17
1. W szkole zatrudnia się nauczycieli.
2. Zasady zatrudnienia nauczycieli określają odrębne przepisy.
3. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno- wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki pracy, a także za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
4. Zakres zadań nauczyciela związany jest w szczególności z:
a) odpowiedzialnością za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,
b) prawidłowym przebiegiem procesu dydaktycznego (m.in. posiadanie rozkładu materiału zgodnego z obowiązującym programem, pisanie konspektów przez młodego nauczyciela do trzech lat; dyrektor może zwolnić z pisania konspektów przed upływem trzech lat),
c) występowanie o ocenę pracy i dążenie do awansu zawodowego,
d) dbałością o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt szkolny,
e) wspieraniem rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań,
f) bezstronnością i obiektywizmem w ocenie uczniów oraz sprawiedliwym traktowaniem wszystkich uczniów,
g) udzielaniem pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu
o rozpoznanie potrzeb uczniów,
h) doskonaleniem umiejętności dydaktycznych i podnoszenie wiedzy merytorycznej,
i) współpracą z poradnią psychologiczno-pedagogiczna.
5. Nauczyciele pracują w zespołach nauczycielskich (samokształceniowych) zgodnie
z potrzebami szkoły, uwzględniając korelację przedmiotów.
6. Zadania zespołów samokształceniowych:
a) ustalanie programów nauczania,
b) modyfikację programów w miarę potrzeb,
c) wypracowywanie testów przedmiotowych i ponadprzedmiotowych,
d) analiza wyników testów,
e) modyfikacja wewnątrzszkolnego systemu nauczania,
f) opracowanie lekcji z wykorzystaniem nowoczesnych metod pracy, wykorzystanie komputera,
g) wymiana doświadczeń,
h) wzajemne rozwiązywanie problemów pedagogicznych, wychowawczych, związanych z pracą i nauką.
7. Do innych pracowników szkoły należą:
a) pracownicy obsługi szkoły (sprzątaczki),
b) palacz c.o. (sezonowo).
8. Zadania i obowiązki sprzątaczki:
a) dbanie o czystość wszystkich pomieszczeń szkolnych,
b) dbanie o porządek i estetykę obejścia szkolnego,
c) informowanie dyrektora szkoły o wszystkich nieprawidłowościach w szkole.
9. Zadania i obowiązki palacza:
a) palenie w piecu c.o. na terenie szkoły,
b) dbanie o utrzymanie odpowiedniej temperatury w szkole,
c) utrzymywanie porządku w kotłowni,
d) rozliczanie się z zużytego opału,
e) informowanie dyrektora szkoły o wszystkich nieprawidłowościach w szkole.


Art.18

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, kształcenia i opieki    nad dziećmi, a w szczególności:
a) wychowawcy klas zaznajamiają rodziców z zamierzeniami dydaktyczno – wychowawczymi szkoły;
b) rodziców zaznajamia się z istniejącym w szkole regulaminem oceniania,  klasyfikowania i promowania uczniów;
c) wychowawcy i nauczyciele przedmiotów mają obowiązek przekazywania rodzicom   rzetelnej informacji na temat dziecka, jego zachowania, postępów w nauce i przyczyn nieobecności;
d) rodzice mają prawo przekazywania swoich opinii dotyczących funkcjonowania szkoły  organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny;
e) rodzice w uzasadnionych przypadkach mają prawo do zmiany nauczyciela – wychowawcy w klasie. 

 

Rozdział VI
Uczniowie szkoły.


Art. 19
Zasady rekrutacji uczniów do szkoły.
1. Nauka w zakresie szkoły podstawowej jest obowiązkowa.
2. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej.
3. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia klasy szóstej nie dłużej niż do 18 roku życia.
4. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które przed dniem 1 września kończy 6 lat jeżeli wykazuje psychologiczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka podejmuje Dyrektor Szkoły po wcześniejszym zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.
5. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełnienia przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok.
6. W przypadku dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego rozpoczęcie spełnienia obowiązku szkolnego może być odroczone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. Decyzję w sprawie odroczenia od obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły, w której obwodzie mieszka dziecko, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.
7. Zapisy dzieci do klasy pierwszej przeprowadza się na podstawie wykazu
z właściwego urzędu gminy, najpóźniej do 31 maja roku kalendarzowego, w którym dziecko powinno rozpocząć naukę.
8. Szkoła w uzasadnionych przypadkach może przyjmować dzieci  spoza swojego rejonu, wówczas prowadzony jest przez szkołę rejestr uczniów spełniających obowiązek szkolny poza swoim rejonem.
9. Przyjęcie ucznia do szkoły, w przypadku zmiany miejsca zamieszkania, przeniesienia itp. następuje na podstawie zawiadomienia o przekazaniu ucznia przez szkołę do której uczęszczał.
10. Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej.
11. Na wniosek rodziców dziecka dyrektor szkoły może zezwolić na spełnianie obowiązków szkolnych poza szkołą. Dziecko spełniające obowiązek w tej formie może otrzymać świadectwo ukończenia szkoły podstawowej na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzonego przez daną szkołę.


Art. 20
1.   Szczegółowe prawa i obowiązki zawiera regulamin szkoły przy zachowaniu zasad:
a) uczeń ma prawo do:
• właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
• opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę
i poszanowanie jego godności,
• korzystanie z pomocy stypendialnej bądź doraźnej zgodnie z odrębnymi
przepisami,
• życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
• swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących
życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
• sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce, godnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania,
• korzystanie z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego,
• pomocy w przypadku trudności w nauce,
• korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych,
księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,
• wpływanie na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się
w organizacjach działających w szkole.
b) uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły dotyczących:
• systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,
• przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów,
nauczycieli i innych pracowników szkoły,
• odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój,
• dbałość o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
• dbałość o schludny wygląd
c)  uczeń ma obowiązek noszenia jednolitego stroju, którego wzór określa Dyrektor w porozumieniu z Radą Rodziców
d)  Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców określa sytuacje, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga noszenia przez niego jednolitego stroju ze względu na szczególna organizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych w określonym dniu lub dniach


Art. 21
1. Rodzaje nagród stosowane wobec uczniów:
a) pochwała wychowawcy klasy,
b) pochwała dyrektora na apelu szkolnym,
c) nagrody książkowe lub rzeczowe (za znakomite osiągnięcia w nauce – w klasach
I – III i oddziale przedszkolnym, w klasach IV – VI po uzyskaniu średniej 4,75,
d) list pochwalny,
e) uczniowie uzyskujący średnią ocen co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania otrzymują świadectwo z czerwonym paskiem i wpisują się do złotej księgi,
f) dopuszcza się inne formy nagradzania uczniów.
2. Rodzaje kar stosowanych wobec uczniów:
a) upomnienie wychowawcy klasy,
b) upomnienie dyrektora szkoły,
c) nagana wychowawcy wobec całej klasy,
d) nagana dyrektora na apelu szkolnym,
e) zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych,
f) karne przeniesienie do innej szkoły.
Przypadki, w których dyrektor szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły za; -kradzieże i włamania -rozboje -molestowania seksualne -handel narkotykami -znęcania się fizyczne i psychiczne nad innymi uczniami.
3. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowanej wobec niego karze.
4. Tryb odwołania się od kary:
a) uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołania się od kary do dyrektora szkoły w formie pisemnej w terminie 7 dni po otrzymaniu informacji o udzieleniu kary,
b) dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego, wychowawcy klasy, lub rady pedagogicznej podejmuje decyzję, która jest ostateczna i nie może być sprzeczna ze statutem szkoły.
5. Wychowawca klasy na miesiąc przed posiedzeniem rady pedagogicznej klasyfikacyjnej, informuje rodzica (opiekuna) ucznia o grożącej uczniowi ocenie niedostatecznej ustnie lub pisemnie.
Przyjęcie informacji do wiadomości powinno być potwierdzone podpisem rodzica (opiekuna).
Rozdział VII
Postanowienia końcowe.

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację w archiwum zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne przepisy.
4. Zmiany w statucie szkoły dokonuje rada pedagogiczna lub rada szkoły, jeśli została powołana w trybie określonym dla jego uchwalenia.

 
«« wstecz

drukujwyślij ten link
 
 
 
on line: 1 odwiedzin: 4125558
© Gmina Dobra. All rights reserved