mapa serwisu napisz do nas strona główna pobierz darmowy czytnik RSS nasze kanały RSS
Pow. Łobez Łobez Radowo Małe Resko Węgorzyno
Wpisz swój adres email.
dopisz
Zadaj pytanie Burmistrzowi
Samorząd Gminny
Urząd Miejski
NIE DAJCIE GNUŚNIEĆ UMYSŁOM
Jednostki organizacyjne
Spółka gminy
Oświata, kultura i sport
 
Czy korzystasz z komunikacji zbiorowej?
Tak, podróżuję do Szczecina
Tak, podróżuję do Nowogardu
Tak, podróżuję do Łobza
Tak, podróżuję do Stargardu Szczecińskiego
Tak, podróżuję do innej miejscowości
Nie, mam własny środek transportu
Nie, podróżuję „na stopa” ;)
Nie, nie korzystam
Zobacz wyniki | Głosuj
Archiwum »
Publikacja sondy: 8 Październik 2009


czwartek 18 kwietnia 2024imieniny: Apoloniusz, Bogusława, Bogusław
  Biuletyn Informacji Publicznej
   
REGULAMIN ORGANIZACYJNY
 

R E G U L A M I N   O R G A N I Z A C Y J N Y    P R A C Y

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  w  D O B R E J

I. Postanowienia ogólne .
 1. Ośrodek działa na podstawie :
     Uchwały Nr XXVIII/132/92/ Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 8 grudnia 1992 r. w
               sprawie powołania Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej ,
     Uchwały Nr XXII/149/2004r. Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 czerwca  2004 r.                        
               w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej ,
     Ustawy z dnia 12 marca  2004 r. o pomocy społecznej / Dz. U. Nr 64 , poz. 593          
                z  2004 r. z późniejszymi zmianami / .
 2. Siedzibą Ośrodka jest miasto DOBRA .
 3. Przy załatwianiu spraw Ośrodek stosuje postanowienia Kodeksu postępowania
               administracyjnego chyba , że przepisy szczegółowe stanowią inaczej .
           4. Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w samorządowych jednostkach
                organizacyjnych  pomocy społecznej regulują przepisy o pracownikach
               samorządowych i przepisy ustawy o pomocy społecznej.      
                                                                      
II. Ośrodkiem Pomocy Społecznej - kieruje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej .

    Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej powołuje i odwołuje na stanowisko
    Burmistrz  w oparciu i na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej .
     
III . Zakres działania i kompetencje kierownika .

 1. Do wyłącznych kompetencji kierownika należy :
     - organizowanie pracy Ośrodka ,
     - kierowanie bieżącymi sprawami Ośrodka i reprezentowanie na zewnątrz ,
     - prowadzenie gospodarki finansowej Ośrodka ,
     - podejmowanie wszelkich czynności w sprawach klientów, praca socjalna z
                  klientem,
     - opiniowanie i przyznawanie świadczeń,
                - wytaczanie na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne,
     - współpraca ze wszelkimi organizacjami społecznymi i charytatywnymi ,
     - prowadzenie spraw osobowych Ośrodka ,
     - składanie sprawozdań z działalności Ośrodka ,
                - koordynacja realizacji strategii, o której mowa w art. 17 ust 1 pkt 1,
     - sporządzanie planów rozwoju pomocy społecznej na obszarze działania  ,
     - prowadzenie zbiórki odzieży używanej itp. ,
     - prowadzenie dokumentacji z zakresu świadczeń pomocy społecznej ,
     - opracowanie zakresu obowiązku na poszczególne stanowiska pracy.                
 2. Kadra Ośrodka Pomocy Społecznej :
               - pracownik socjalny działający w I rejonie ,
     - pracownik socjalny działający w II rejonie ,
               - pracownik socjalny prowadzący 1/2 rejonu i działalność opieki nad chorym w
                  domu
               - referent ds. realizacji świadczeń pomocy społecznej,
               - referent ds. realizacji świadczeń rodzinnych i  funduszu alimentacyjnego,
               - księgowy – obsługa finansowo księgowa, postępowanie wobec dłużników
                  alimentacyjnych
                  oraz zaliczce alimentacyjnej, zatrudnienie socjalne,
   - opiekunki wykonujące czynności opieki nad chorym w domu na terenie miasta i
                 gminy Dobra .

          3. Zakres, działania i kompetencje pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej;

Do zadań Pracownika Socjalnego należy:

1)  praca socjalna;
2)  dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy     
      społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
3)  udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom,
     które dzięki tej  pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną
    trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;
4)  pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego
     możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe,
     samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy,     
5) udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
6) pobudzenie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu
     niezbędnych  potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
7)  współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania                         
      patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;
8)  inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz  
     inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i 
     rodzin;
 9) współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i
     lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.         


                    Przy wykonywaniu zadań pracownik socjalny jest zobowiązany;

1. kierować się zasadami etyki zawodowej;
2. Kierować się zasadą dobra osób i rodzin  , którym służy, poszanowania ich godności i prawa tych osób do samostanowienia;
3. Przeciwdziałać praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę  lub grupę;
4. Udzielać osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy;
5. Zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności zawodowych, także po ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby  lub rodziny;
6. Podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach i samokształcenie.

Wykonywanie innych czynności dla celów pomocy społecznej oraz  innych prac wynikających z programu pomocy społecznej  zleconych przez Kierownika .


            Pracownik socjalny realizuje zadania wg wytycznych Ustawy o pomocy społecznej,
            Kodeksu Etycznego dla pracowników socjalnych oraz wg określonego zakresu czynności .

 
«« wstecz

drukujwyślij ten link
 
 
 
on line: 1 odwiedzin: 4125521
© Gmina Dobra. All rights reserved