mapa serwisu napisz do nas strona główna pobierz darmowy czytnik RSS nasze kanały RSS
Pow. Łobez Łobez Radowo Małe Resko Węgorzyno
Wpisz swój adres email.
dopisz
Zadaj pytanie Burmistrzowi
Samorząd Gminny
Urząd Miejski
NIE DAJCIE GNUŚNIEĆ UMYSŁOM
Jednostki organizacyjne
Spółka gminy
Oświata, kultura i sport
 
Czy korzystasz z komunikacji zbiorowej?
Tak, podróżuję do Szczecina
Tak, podróżuję do Nowogardu
Tak, podróżuję do Łobza
Tak, podróżuję do Stargardu Szczecińskiego
Tak, podróżuję do innej miejscowości
Nie, mam własny środek transportu
Nie, podróżuję „na stopa” ;)
Nie, nie korzystam
Zobacz wyniki | Głosuj
Archiwum »
Publikacja sondy: 8 Październik 2009


czwartek 18 kwietnia 2024imieniny: Apoloniusz, Bogusława, Bogusław
  Biuletyn Informacji Publicznej
   
STATUT
 

S T A T U T
ZAKŁADU ADMINISTRACJI MIENIA KOMUNALNEGO
W   D O B R E J


Rozdział I.   POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
Zakład nosi nazwę: Administracja Mienia Komunalnego w Dobrej.

§2
Siedzibą zakładu jest miasto Dobra, Rynek nr 1 województwo szczecińskie.

§ 3
Zakład jest jednostką organizacyjną prowadzącą działalność:
1. administracją w celu realizacji określonych niniejszym statutem zadań o charakterze użyteczności publicznej, jako zadań własnych gminy oraz. zarządzającą przekazanym jej mieniem komunalnym,
2. gospodarką związaną z bezpośrednią obsługą budynków mieszkalnych.

§4
Zakład działa na podstawie Uchwały Nr XII/70/95 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27.07.1995 w sprawie powołania  zakładu budżetowego pod nazwą: Administracja Mienia Komunalnego, i podlega bezpośrednio pod Zarząd Gminy i Miasta Dobra.

§5
Zakład jest zakładem budżetowym i stosuje się do niego zasady gospodarki finansowej określonej ustawą Prawo Budżetowe oraz i rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy.                                            

§6
Zakład może ulec likwidacji pod warunkiem przejęcia jego działalności niezbędnej dla zaspokojenia potrzeb wspólnoty w innej formie lub przez inne zakłady za zgodą Rady Miejskiej.


Rozdział II.  CEL ZAKRES I PRZEDMIOT DZIAŁANIA

§7
Celem działalności zakładu jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty miasta i gminy w zakresie zarządzania mieniem komunalnym.

§8
Przedmiotem działania zakładu jest :
1. zarządzanie budynkami mieszkalnymi, stanowiącymi własność lub współwłasność gminy, w tym:
 wykonywanie zadań administratora budynków,
 ich właściwe utrzymanie i eksploatowanie,
 zaspokajanie wewnętrznych potrzeb konserwacyjno-» naprawczych,
 obsługę lokalnych kotłowni w budynkach komunalnych lub w obrębie wspólnoty mieszkaniowej,
2. obsługę cmentarza w tym:
 prowadzenia czynności związanych z pochówkiem,
 utrzymanie czystości cmentarza.

§9
Zakład realizuje zadania określone w §8 zgodnie z potrzebami wspólnoty lokalnej, wymogami określonymi przepisami prawa oraz polityką władz gminy wyrażoną w formie przepisów gminnych.

§10
1. Poza przedmiotem działalności podstawowej, zakład może  prowadzić działalność usługową w zakresie prac remontowo-konserwacyjnych pomieszczeń i budynków.
2. Działalność usługowa może być podejmowana pod warunkiem, pełnego zaspokajania potrzeb określonych przedmiotem działalności podstawowej oraz właściwej ochrony przekazanego do użytkowania mienia.

§11
1. Zarząd Gminy i Miasta Dobra może nałożyć na zakład obowiązek realizacji dodatkowych zadań jeżeli jest to niezbędne do zaspokojenia potrzeb wspólnoty lub innych gminnych jednostek organizacyjnych.
2. Zakład podejmuje realizację zadań o których mowa w ust. 1 po wyposażeniu go przez Zarząd Gminy i Miasta w odpowiednie do zakresu zadań środki /dotacje/.


Rozdział III.   ORGANIZACJA ZAKŁADU

§ 12
Organem założycielskim dla zakładu jest Rada Miejska w Dobrej

§ 13
1. Bezpośrednio zakładem zarządza kierownik jednoosobowo w ramach przyznanego mu w ust. 2 pełnomocnictwa i reprezentuje zakład na zewnątrz.
2. Kierownik zakładu posiada pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnych samodzielnie w imieniu zakładu ż wyłączeniem praw i obowiązków wynikających z ustawy o samorządzie terytorialnym w zakresie pozyskiwania, zmiany  przeznaczenia oraz zbycia mienia komunalnego. Za podjęte decyzje ponosi odpowiedzialność,
3. Obowiązkiem kierownika zakładu jest zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu przekazanym zakładowi do użytkowania mieniem komunalnym zgodnie z przeznaczeniem oraz jego ochrona. Szczegółowy zakres czynności kierownika ustala Zarząd Gminy i Miasta Dobra,
4. Kierownik zakładu nie ponosi odpowiedzialności osobistej /dyscyplinarnej i finansowej/ za zobowiązania wynikłe z dokonanych przez Zarząd Gminy i Miasta czynności prawnych w imieniu zakładu.
5. Podstawą zewnętrznych stosunków prawnych zakładu są umowy cywilno-prawne zawarte przez kierownika zakładu.
6. Uprawnienia i obowiązki przypisane kierownikowi zakładu reguluje ustawa Prawo Budżetowe oraz rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakładów budżetowych.
7. Uprawnienia i obowiązki księgowego zakładu reguluje ustawa Prawo Budżetowe oraz rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie praw i obowiązków głównych księgowych budżetów, jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych.

§14
Zwierzchnikiem służbowym w stosunku do kierownika zakładu jest Burmistrz Gminy i Miasta Dobra, który działa w porozumieniu z Zarządem Gminy i Miasta Dobra.

§15
1. Kierownika Zakładu powołuje i odwołuje Zarząd Gminy i Miasta, powołanie odbywa się w drodze konkursu.
2. Zarząd Gminy i Miasta Dobra może zawiesić kierownika zakładu w czynnościach bądź ograniczyć zakres udzielonego mu pełnomocnictwa.
3. W przypadku zawieszenia lub odwołania kierownika organ wymieniony w ust. 1 może powołać na jego miejsce tymczasowego kierownika zakładu na okres nie przekraczający sześciu miesięcy.
4. Kierownik o którym mowa w ust. 1 może zgłaszać sprzeciw w stosunku do decyzji określonych w ust. 1 i 2.
5. Sprzeciw wnosi się do Rady Miejskiej w terminie 7 dni od daty jej przekazania. Wniesienie sprzeciwu nie wstrzymuje wykonania decyzji,

§16
1. Księgowego zakładu powołuje i odwołuje kierownik zakładu.

§17
Kierownik zakładu oraz wszyscy pozostali pracownicy wynagradzani są w/g ogólnych zasad obowiązujących w jednostkach budżetowych w oparciu o postanowienia Kodeksu Pracy.

§18
Tabela stawek wynagrodzeń, zaszeregowania stanowisk pracy, form wynagradzania oraz zasady przyznawania dodatków reguluje Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 lipca 1992 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek sfery budżetowej w zakresie gospodarki komunalnej; przy urzędach organów administracji państwowej i samorządowej.

§19
1. Zasady wewnętrznej struktury organizacyjnej zakładu określa „Regulamin wewnętrzny zakładu”.
2. Regulamin wewnętrzny zakładu zatwierdza kierownik zakładu w porozumieniu z Zarządem Gminy i Miasta Dobra.


Rozdział  IV.  DZ1AŁALNOŚĆ ZAKŁADU

§20
1. Zakład gospodaruje częścią mienia komunalnego przekazanego mu w użytkowanie uchwałą Rady Gminy i Miasta zapewniając jego ochronę oraz właściwe utrzymanie i wykorzystanie.
2. Zakład nie posiada prawa zbywania, zmiany przeznaczenia, wydzierżawiania bądź przekazywania mienia o którym mowa w ust. 1 innym podmiotom.

§21
1. Odtwarzanie oraz rozwój i związane z tym powiększenie mienia  komunalnego przekazanego zakładowi w użytkowanie, wynikające z potrzeb wspólnoty i rozwoju miasta przygotowuje, realizuje i finansuje bezpośrednio Zarząd Gminy i Miasta przez Urząd Gminy i Miasta Dobra.
2. Zarząd Gminy i Miasta organizuje roboty publiczne 1 interwencyjne; zatrudniając do tych robót bezrobotnych może zlecić zakładowi nadzór nad ich realizacją zapewniając na ten cel środki zgodnie z zasadami zatrudnienia i wynagradzania bezrobotnych określone rozporządzeniami Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.

§22
1. Taryfy opłat za usługi użyteczności publicznej świadczone przez zakład zgodnie z przedmiotem działalności wyszczególnionym w § 9 niniejszego statutu, ustalane są zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 1994 r. o „najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych” oraz Uchwałą Nr XXII/107/91 ż dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi pogrzebowe.
2. Taryfy opłat za których mowa w ust. 1 zatwierdza Rada Miejska w drodze Uchwały na wniosek kierownika zakładu lub Zarządu Gminy i Miasta Dobra.
3. Opłaty za pozostałe usługi świadczone przez zakład wyszczególnione w §11 niniejszego statutu są cenami umownymi.
4. Taryfy opłat o których mowa w ust. 1 zatwierdzane są na rok, równocześnie z uchwałami budżetu gminy. Projekty zmian taryf winny być przedstawione równocześnie z projektem budżetu. Taryfy te winny pokrywać koszty działalności bieżącej zakładu. Mogą one ulec korekcie w ciągu roku równocześnie z korektą budżetu gminy.
5. Zarząd Gminy i Miasta Dobra ma obowiązek zapewnienia w formie dotacji środków budżetowych, na pokrycie bieżącej działalności zakładu, kiedy działalność ta jest konieczna ze względu na potrzeby zadań gminy, lecz nierentowna z uwagi na konieczność stosowania cen urzędowych.

§23
Zakład zwolniony jest od płacenia podatku od nieruchomości.

§24
1. Podstawą gospodarki finansowej zakładu jest roczny plan finansowy, obejmujący przychody i rozchody oraz stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem, który przedstawiany jest przez kierownika zakładu w trakcie planowania budżetu gminy i miasta.
2. Plan winien być sporządzony z zachowaniem kwot wpłat do budżetu, wynagrodzeń i innych wydatków, których wysokość określona została dyrektywnie na podstawie odrębnych przepisów.
3. Zakład stosuje w planowaniu, ewidencji i sprawozdawczości dla poszczególnych rodzajów przychodów i rozchodów działy i paragrafy określone w przepisach o klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych.
4. Właściwym rozdziałem budżetu gminy z którym zakład się rozlicza jest rozdział 7411 /zakłady gospodarki mieszkaniowej/.


Rozdział V.  NADZÓR NAD ZAKŁADEM I SYSTEMEM KONTRILI WEWNĘTRZNEJ

§ 25
1. Nadzór nad działalnością zakładu sprawują Rada Miejska poprzez Zarząd Gminy i Miasta Dobra.
2. Kontrolę nad działalnością finansową sprawuje skarbnik gminy.
3. Zakład zobowiązany jest do przygotowania i udostępnienia organom sprawującym kontrolę i nadzór,  odpowiednich dokumentów umożliwiających dokonanie oceny.

§26
1. Organy sprawujące kontrolę, o których mowa w § 25 ust. 1 i 2 dokonują w ustalonych terminach przez siebie, oceny prawidłowości realizacji przez zakład dla których został utworzony. Oceny te odbywane są nie rzadziej niż raz w roku.
2. Oceny o których mowa w ust. 1 obejmują:
 stopień zaspokojenia potrzeb wspólnoty z punktu widzenia ilości i jakości świadczonych usług komunalnych,
 stopień osiągnięcia zaplanowanych dochodów i wykorzystanie zdolności usługowych,
 prawidłowość wykorzystania dotacji z budżetu gminy,
 prawidłowość wykorzystania i utrzymania mienia komunalnego użytkowanego w zakładzie.

§27
Kontrola wewnętrzna w zakładzie wykonywana jest w formie:
1. Kontroli funkcjonalnej sprawowanej w ramach obowiązku nadzoru przez kierownika w odniesieniu do podległych mu pracowników.
2. Kontroli instytucjonalnej sprawowanej przez księgowego zakładu.


Rozdział VI.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§28
Zmiana statutu następuje na drodze Uchwały Rady Miejskiej z jej inicjatywy na wniosek kierownika zakładu lub Zarządu, Gminy 1 Miasta Dobra.

§29
Statut obowiązuje od dnia zatwierdzenia Uchwałą Rady Miejskiej i stanowi integralną część tej uchwały jako załącznik do niej.

UCHWALA  Nr  XXV/l50/2000
Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 10 sierpnia 2000 r.

w sprawie zmian w Statucie  Zakładu Administracji Mienia Komunalnego w Dobrej.


Na podstawie § 28 Statutu Zakładu Administracji Mienia Komunalnego ustalonego Uchwałą Nr XIII/71/95 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 lipca 1995r. w sprawie ustalenia Statutu Zakładu Administracji Mienia Komunalnego Rada Miejska  uchwala  co następuje:

§1
W Statucie zakładu Administracji Mienia Komunalnego wprowadza się następujące zmiany:
1. w §2 wyraz szczecińskie zastępuje się zachodniopomorskie,
2. w §3 ust.2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje wyrazy: „użytkowych i użyteczności publicznej”,
3. zawarte w Statucie  określenie „Prawo Budżetowe” zastępuje się „O finansach publicznych”,
4. w §8 dopisuje się ustęp 3 i 4  o brzmieniu:
 ust. 3 „Usługi transportowe związane z przewozem osób, rzeczy i mienia”,
 ust. 4 „Usługi porządkowe”,
5. wyrażenie „Zarząd Miasta i Gminy” zastępuje się: „Zarząd Miejski”,
6. zmienia się treść §13 ust.1, który otrzymuje brzmienie: „Bezpośrednio zakładem zarządza jednoosobowo Kierownik przy pomocy zastępcy do spraw technicznych oraz Głównej Księgowej w ramach przyznanego mu w ust.2 pełnomocnictwa 1 reprezentuje zakład na zewnątrz”,
7. w § 15 ust.1 wyrazy „powołuje i odwołuje” zastępuje się wyrazami „zatrudnia i zwalnia”,
8. zmienia się treść §16, który otrzymuje brzmienie: „Zastępcę Kierownika i Głównego Księgowego zatrudnia i zwalnia  Kierownik zakładu”,
9. zmienia się treść §18, który otrzymuje brzmienie: „Zasady wynagradzania pracowników zakładu ustala Rada zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego”,
10. zmienia się treść §22 ust.1 który otrzymuje brzmienie: „Taryfy opłat za usługi użyteczności publicznej świadczone przez zakład zgodnie z przedmiotem wyszczególnionym w §8 niniejszego statutu ustalone są na podstawie przepisów ogólnych i przepisów prawa miejscowego”,
11. zmienia się treść §22 ust.2, który otrzymuje brzmienie: „Taryfy opłat, o których mowa w ust.1 zatwierdza Rada Miejska lub Zarząd Miejski na wniosek Kierownika zakładu”.

 
«« wstecz

drukujwyślij ten link
 
 
 
on line: 1 odwiedzin: 4125541
© Gmina Dobra. All rights reserved